PORESKI OBRAČUNI

Pravilno obračunat  porez i blagovremeno sastavljanje i podnošenje poreskih prijava Poreskoj upravi spada možda u najosetljiviji i najvažniji segment u  poslovanju privrednih subjekata.

U tom smislu izdvajamo sledeće poreske obračune:

Porez na dobit pravnih lica. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave na obrascu PDP i PB-1

Porez na dodatu vrednost (PDV). Sastavljanje i podnošenje  poreske prijave PPPDV.

Porez na dohodak građana na prihode po osnovu različitih ugovora ( o delu, zakupu nepokretnosti/pokretnih stvari, autorskih prava, prava industrijske svojine i prava srodnih autorskom pravu, prihodi od kapitala, privremeni i povremeni poslovi, ostali prihodi ) Sastavljanje i podnošenje odgovarajućih poreskih prijava.

Porez na prihode od samostalnih delatnosti.

Porez na imovinu. Sastavljanje i podnošenje poreske prijave na imovinu pravnih lica i preduzetnika.

 

PORESKO SAVETOVANJE

zakonKarakteristike vremena i poslovnog okruženja u kojem živimo  su pored ne baš povoljnih uslova poslovanja i veoma česte i krupne  izmene poreskih propisa,  tako da  nije lako s jedne strane  zadovoljiti potrebe tekućeg poreskog zakonodavstva, a sa druge strane pronaći način za obračun i plaćanje najoptimalnijeg iznosa poreza.

Poresko zakonodavstvo je  oblast koja se nalazi u stanju stalnih promena i razvoja. Veoma je važno da u cilju pravilnog uvida u te promene, kompanije imaju kompetentnog partnera koji im može pomoći u optimizaciji poslovanja u poreskim pitanjima i koji im može biti  podrška  u poštovanju važećih zakona i prilagođavanja poslovanja važećim propisima.

ASM Računovodstvo  kroz uslugu poreskog savetovanja Vam može pomoći da sačinite poresku strategiju, optimizujete poreske obaveze i time  stvorite  mogućnost za ulaganje  sredstava u druge tj. poslovne  svrhe. U tom smislu vam možemo ponuditi sledeće usluge poreskog savetovanja:

Informisanje klijenta o aktualnim izmenama u poreskom zakonodavstvu

Davanje saveta o poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama

1.Poresko savetovanje kroz analizu i rešavanje poreskih problema

2.Podrška/učestvovanje u postupcima   poreske kontrole

3.Saveti u vezi sa izborom pravne forme

4.Prepiska sa poreskim organima

5.Poreski prognoze i planiranje

Cena poreskog savetovanja  zavisi od toga da li ste naš klijent  ili ne, obzirom da  u sklopu osnovnog ugovora o vođenju poslovnih knjiga  osnovno savetovanje je besplatno. Ukoliko su Vam potrebne dodatne usluge one se ugovoraju posebno zavisno od obima poslovanja preduzeća, njegove strukutre kao i od cilja koje treba postići.