RAČUNOVODSTVENE USLUGE

slider-3

Naš osnovni pristup pružanja usluga za klijenta je celovitost, što znači da je struktura usluga zamišljena tako da pokrije sve segmente poslovanja privrednog subjekta.

U tom smislu usluge smo grupisali u četiri celine:

 • Finansijsko računovodstvo
 • Robno-materijalno knjigovodstvo
 • Radni odnosi
 • Osnovna sredstva
 • Obračun proizvodnje
 • Poresko i poslovno savetovanje
 • Ostale usluge

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

 • Vodjenje glavne knjige
 • Vodjenje analitičkih evidencija: kupaca, dobavljača, blagajne, tekućih računa, robe, materijala, lična primanja, osnovna sredstva
 • Vodjenje pomoćnih evidencija: Knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga blagajne, knjiga udela članova d.o.o., knjiga kontrolnika uvoza/izvoza robe i usluga
 • Obračun PDV, poreza na dohodak gradjana po ugovorima: o delu, autorstvu, zakupu nepokretnosti, zakupu pokretnih stvari
 • Obračun akcize
 • Sastavljanje poreskih prijava : PPPDV, PPOPJ,OA
 • Izvod otvorenih stavki kupaca, dobavljača
 • Izveštaj analitičkih kartica na dan,za period
 • Sastavljanje zaključnog lista i bruto bilansa na željeni datum
 • Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za mala i srednja pravna lica i preduzetnike
 • Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja: likvidacioni, bilans pripajanja, bilans spajanja, deobni bilansi,  sastavljanje finansijskih izveštaja u svrhu dobijanja kredita od banaka
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Obračun poreza na imovinu
 • Sastavljanje godišnje prijave na dohodak gradjana

ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

 • Izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija, internih prenosnica, medjuskladišnica
 • Vodjenje analitičke evidencije robe po vrsti, količini i vrednosti
 • Vodjenje lagera robe po nabavnim, prodajnim cenama bez PDV, prodajnim cenama sa PDV
 • Vodjenje knjige KEPU
 • Izrada računa i otpremnice, internih otpremnica i medjuskladišnica
 • Izrada obračuna nivelacije robe na lageru
 • Izveštaji ukupne nabavke, ukupne prodaje u periodu, po dobavljačima, po artiklima

OSNOVNA SREDSTVA

 • Nabavka/ Prodaja osnovnih sredstava, otpis, isknjižavanje
 • Vodjenje analitičkih kartica osnovnih sredstava
 • Lista osnovnih sredstava
 • Obračun finansijske i poreske amortizacije

OBRAČUN PROIZVODNJE

 • Izrada radnih naloga – serijskih i situacionih
 • Vodjenje lager liste repromaterijala, gotovih proizvoda
 • Vodjenje pogonskog knjigovodstva u klasi 9

RADNI ODNOSI

 • Prijava/odjava preduzeća kod nadležnog Fonda PIO – podnošenjem obrasca OPD
 • Sačinjavanje ugovora o radu, aneksa ugovora o radu i ostalih akata
 • Prijava/odjava zaposlenog, direktora, osnivača kod nadležnog fonda PIO,fonda zdravstvenog osiguranja – podnošenjem obrazaca M
 • Završetak postupka za dobijanje nove zdravstvene knjižice, overa postojećih kod nadležnog Fonda zdravstvenog osiguranja
 • Obračun zarada po principu: (Bruto-Neto, Neto-Bruto), obustave iz neto zarada (administrativne, sudske)
 • Obračun drugih ličnih primanja zaposlenih :  obračun putnih troškova, topli obrok, regres, obračun naknade prevoza na posao i sl.
 • Vodjenje analitičke evidencije obračunatih zarada
 • Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova naknade bolovanja preko 30 dana
 • Obračun porodiljskog odsustva
 • Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova porodiljskog odsustva
 • Obračune po ugovorima: o delu, o autorskom honoraru , o zakupu,o prihodima od kapitala i sl. i sastavljanje PPOPJ i MUN obrazaca
 • Izrada obrasca PPP-PO
 • Upis staža zaposlenih u matičnu evidenciju na obrascu M-4
 • Upis staža osnivača u matičnu evidenciju na obrascu M-4/SP

OSTALE USLUGE

 • Cash flow analiza
 • Finansijska analiza-Racio analiza
 • Priprema dokumentacije za banke prilikom predaje zahteva za dobijanje kredita
 • Izrada opštih akata (pravilnik o računovodstvu,pravilnik o radu i ostalo)