OSNIVANJE PREDUZEĆA

Osnivanje preduzeća

Postupak registracije jednočlanog privrednog društva –društva sa ograničenom odgovornošću kao jednog od najzastupljenijeg oblika privrednih društava je relativno jednostavan postupak i završava se u roku od nekoliko dana.

Jednočlano privredno društvo – je u stvari preduzeće sa jednim osnivačem , koje je u najvećem broju slučajeva i zakonski zastupnik tj.direktor u tom društvu.

Najzastupljeniji oblik je društvo sa ograničenom odgovornošću-doo.

Nakon što se osmislili čime će se društvo baviti, napravili biznis plan, obezbedili kapitali i druge resurse započinjete proces registracije.

Prethodno, morate smisliti poslovno ime društva i proveriti na sajtu APR da li taj naziv već postoji. Ako postoji, morate smisliti neki drugi naziv, ili korigovati postojeći, recimo dodavanjem prefiksa i sl.

Sam postupak registracije započinjete popunjavanjem jedinstvene registracione prijave koju možete preuzeti sa sajta APR .

Takodje, potrebno je da u slučaju registracije jednočlanog društva, sačinite osnivački akt- odluku o osnivanju privrednog društva koju takodje možete preuzeti sa sajta APR kao i OP obrazac.

Odluku o osnivanju i OP obrazac morate prethodno overiti kod nadležnog organa za overe što znači neki vama najbliži sud.

(OP obrazac overavate u najmanje 3 primerka, jedan za banku,drugi za poresku upravu, treći ostaje vama.)

Kada ste sve prethodno uradili, odlazite u Agenciju za privredne registre i pre nego što predate dokumentaciju, potrebno je da izvršite uplatu sledećih taksi:

Naknadu za osnivanje

Iznos: 4500 din

Broj računa: 840-29770845-52

Poziv na broj: 01

Svrha uplate: Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva

Primalac: Agencija za privredne register

Naknadu za objavljivanje osnivačkog akta

Iznos: 1000 din

Broj računa: 840-29770845-52

Poziv na broj: 01

Svrha uplate: Naknada za registraciju i objavljivanje akata

Primalac: Agencija za privredne registre

Nakon toga predajete sledeću dokumentaciju:

 • Popunjena registraciona prijava
 • Dokaz o identitetu osnivača – kopija lične karte
 • Osnivački akt-odluku osnivanju (overenu u sudu)
 • overen potpis osnivača (overen u sudu)
 • dokaz o uplati naknade

Nakon izvršene predaje, dobijate potvrdu o prijemu dokumentacije sa odredjenim brojem pod kojim se vaš predmet vodi. Taj broj vam služi da na sajtu APR pratite stanje vašeg predmeta – postupka registracije. Ukoliko je sve u redu, registrator donosi rešenje o usvajanju vaše registracione prijave, čime je praktično vaše preduzeće registrovano kod Agencije za privredne registre.

Istovremeno, dobijate i PIB, i registraciju vašeg preduzeća kod nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja podnošenjem OPD obrasca od strane APR.

Dalja procedura je sledeća:

 • Izrada pečata
 • Otvaranje poslovnog računa u banci ( dinarski,devizni)

Procedura otvaranja računa u banci je prilično zamorna i traje otprilike oko 1 h popunjavanjem gomile obrazaca. Pokušajte da izdejstvujete da vam službenik banke popuni potrebnu dokumentaciju za otvaranje tekućeg računa.

Po otvaranju poslovnog računa, sledi prijava na socijalno osiguranje-zasnivanje radnog odnosa.

Za to vam je potrebno:

 • popunjen ugovor o radu,
 • M obrazac,
 • lična karta
 • i  čekanje u redu u nadležnoj filijali Fonda zdravstvenog osiguranja.

Prijavom kod Fonda zdravstvenog osiguranja vi ste praktično zasnovali radni odnos te dobijate zdravstvenu knjižicu.

Završni korak se odnosi na poresku upravu.

Nadležnom poreskom inspektoru podnosite u fotokopiji praktično svu dokumentaciju koju ste dobili prilikom osnivanja preduzeća i to:

 • Rešenje APR o registraciji preduzeća
 • PIB
 • M obrazac
 • OP obrazac
 • Ugovor sa bankom o otvaranju poslovnog računa
 • Depo karton potpisnika
 • Dokaz o vlasništvu prostora za sedište preduzeća ili ugovor o zakupu
 • Popunjena poreska prijava PDP – akontaciona

Ukoliko priroda vaše delatnosti to nameće, prijavićete se tj. Evidentirati za PDV podnošenjem evidencione prijave za PDV na obrascu EPPDV.

Postupak registracije je ovim završen i vaše preduzeće je aktivno, uredno prijavljeno u poreskoj upravi i može početi sa radom.

Za vodjenje poslovnih knjiga, potrebno je da angažujete računovodju, koji mora imati registrovanu delatnost i koji će se starati o knjigovodstvu vašeg preduzeća .

Topla preporuka je da prilikom izbora knjigovodje vodite računa da to bude odgovorna i stručna osoba kako bi izbegli eventualne kasnije probleme, obzirom da odgovornost za vodjenje poslovnih knjiga s nosi direktor preduzeća.

ASM RAČUNOVODSTVO doo može da ponudi profesionalno i stručno vodjenje poslovnih knjiga, a za one klijente sa kojima zaključimo ugovor o vođenju poslovnih knjiga , regstraciju preduzeća vršimo besplatno.